ponedeljek, 11. junij 2012

Sodne takse za vpis v zemljiško knjigo

Višina sodne takse, ki jo je potrebno plačati pri vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo, je odvisna od vrednosti same nepremičnine.

Kakšna je višina sodne takse, pri vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo, si lahko pogledte v spodnji tabeli:

9.10 Zemljiškoknjižni postopek

Tarifna številka
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
Znesek takse
9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
91011
Postopek o predlogu za vknjižbo lastninske pravice ali za vknjižbo spremembe osnovnega pravnega položaja nepremičnine – glede na vrednost nepremičnine, pri kateri se zahteva vknjižba:

enaka ali večja od
manjša od


20.000
5 EUR
20.000
32.000
20 EUR
32.000
41.000
40 EUR
41.000
70.000
60 EUR
70.000
300.000
80 EUR
300.000
400.000
100 EUR
400.000
500.000
120 EUR
500.000
600.000
160 EUR
600.000
750.000
200 EUR
750.000
1.000.000
250 EUR
1.000.000
2.000.000
300 EUR
2.000.000
5.000.000
600 EUR
5.000.000
10.000.000
1.500 EUR
10.000.000
20.000.000
2.000 EUR
20.000.000
40.000.000
3.000 EUR
40.000.000
60.000.000
4.000 EUR
60.000.000

5.000 EUR
91012
Postopek o predlogu za vknjižbo:
1. pridobitve ali prenosa hipoteke ali
2. pridobitve ali prenosa stavbne pravice
50 EUR
91013
Postopek o predlogu za vpis drugih izvedenih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo 
20 EUR
91014
Postopek o predlogu za vpis zaznambe vrstnega reda 
25 EUR
9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi
91021
Postopek o ugovoru ali pritožbi
16 EUR

Opomba 9.10: a)     Takso po tarifni številki 91011, 91012, 91013 ali 91014 je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če ne gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba c).b)     Če predlagatelj z istim predlogom zahteva vpise pri več nepremičninah in je po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo, taka kumulacija zahtevkov dovoljena, se plača samo ena taksa po tarifni številki 91011, 91012, 91013 ali 91014.c)     Ne plača se taksa za naslednje vpise oziroma postopke o predlogu za vpis:1.   za vknjižbo pridobitve hipoteke na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe;2.   za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti;3.   za uradna dejanja v postopku nastavitve in dopolnitve zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru;4.   za ponovno vknjižbo lastninske pravice ali drugega osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa hipoteke, ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa stavbne pravice, ali ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa drugih izvedenih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, če se taka ponovna vknjižba dovoli v vrstnem redu zaznambe izbrisne tožbe ali zaznambe izrednega pravnega sredstva;5.   za vknjižbo lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine ali skupne lastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki ali skupni lastniki;6.   za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;7.   za vknjižbo lastninske pravice ali spremembe pravnega položaja nepremičnine ob vpisu oblikovanja etažne lastnine;8.   za poznejšo vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, ki je skupna lastnina zakoncev, v korist posameznega zakonca, če je lastninska pravica v zemljiški knjigi vknjižena samo v korist drugega zakonca.
 
 
Koristne povezave: 


1 komentar:

  1. Zgradili smo hišo in jo je treba vpisati v zemljiško knjigo, kaj sedaj?

    OdgovoriIzbriši